Handbok i ärendehandläggning - Stockholms universitet

2770

Sekretess – Wikipedia

En förhandling skiljer sig åt beroende på om den sker i en allmän domstol eller i en förvaltningsdomstol. Sekretess i allmänna handlingar. I allmänna handlingar finns det ibland uppgifter som omfattas av sekretess. Vilka uppgifter som omfattas av sekretess framgår av offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Om det finns sekretessbelagda uppgifter i en handling så får den inte lämnas ut. Bestämmelsen saknar följaktligen tidsgräns för sekretessen.

  1. Den otroliga vandringen 2 imdb
  2. Hur får jag bort yahoo som sökmotor
  3. Hur mycket kostar biljett från södertälje till uppsala
  4. Kopa massagedyna
  5. Pinterest short haircuts

En offentlig allmän handling skall efter begäran tillhandahållas genast eller så snart som Allmänna handlingar är offentliga, det vill säga tillgängliga för allmänheten, om inte innehållet skyddas av någon bestämmelse i offentlighets- och sekretesslagen. Myndigheten kan inte avtala om att sekretess ska gälla, om det saknas stöd för det i offentlighets- och sekretesslagen. Offentlighetsprincipen gäller för all offentlig verksamhet, Offentlighet och sekretess. En allmän handling kan vara offentlig eller sekretessbelagd, Om du inte känner till vilken nämnd som har hand om den handling du är intresserad av kan du alltid vända dig till Täby kommuns kontaktcenter.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.

Sekretess för uppgifter i utländska databaser - Regeringen

6. Är alla uppgifter i handlingen hemliga?

Yttrande till JO angående Trelleborgs Rörservice AB Ärende 5

Vilken tidsgräns gäller för sekretess i allmän handling

En redogörelse för denna lag finns i avsnitt 3. Som nämns i förordet innebär sekretessbestämmelserna både handlingssekretess och tystnadsplikt. Se- Utlämnande av allmän handling Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras Utskriftsdatum: 2020-02-10 Sida 2 av 4 1 Utlämnande av allmänna handlingar Myndigheter har en långtgående skyldighet att på begäran lämna ut allmänna handlingar som inte omfattas av sekretess (se mer om detta i riktlinjen Detta gäller även utkast som avses i 2 kap 9 § andra st tryckfrihetsförordningen och som sänts över till annan myndighet för synpunkter och som har omhändertagits för arkivering [1] enligt Regeringsrättens avgörande i mål 4656-98. [2] Allmänna handlingar som omfattas av sekretess ska registreras utan dröjsmål.

Vilken tidsgräns gäller för sekretess i allmän handling

De generella reglerna i avgiftsförordningen gäller för samtliga myndigheter om inte annat beslutats av regeringen. Huvudregeln är att handlingsoffentligheten (TF 2:1) ger dig tillgång till all den information som finns i myndigheternas allmänna handlingar. För att en myndighet ska kunna hemlighålla en uppgift i en allmän handling så måste det finnas en sekretessregel i lag som tar sikte på just den typ av uppgift som du har efterfrågat (TF 2:2). För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.
Högstadie till engelska

Vilken tidsgräns gäller för sekretess i allmän handling

Jag har uppfattat att en utredning är en allmän men sekretessbelagd handling som skall bevaras på ett tryggt ställe.Min uppfattning är alltså att vårdnadshavare och elev skall delges utredningen Allmänna handlingar, sekretess och behandling av personuppgifter reglerar vilken information som ska vara offentlig och vilken information som ska beläggas med sekretess i en allmän handling. som normalt gäller, om uppgifterna kommer behandlas för arkivändamål av allmänt intresse. NJA 2007 s. 25: Sekretess enligt sekretesslagen (1980:100) har ansetts nu inte kunna gälla för uppgifter i sådana handlingar för vilka en domstol enligt 36 § lagen (1937:249) om inskränkningar i rätten att utbekomma allmänna handlingar bestämt en tid för hemlighållande av handlingarna vilken har gått ut. "En uppgift för vilken sekretess gäller enligt denna lag får inte röjas för enskilda eller andra myndigheter, om inte annat anges i denna lag eller i lag eller förordningen som denna lag hänvisar till." 7 kap 1 § OSL. I 6 kapitlet OSL finns bestämmelser om utlämnande av allmänna handlingar … Riksarkivets föreskrifter RA-FS 1999:1, med senare ändringar RA-FS 2002:1, gäller för handlingar som är inkomna eller upprättade i statliga myndigheters forskningsverksamhet.

Att en handling är allmän innebär att den omfat-tas av offentlighetsprincipen, men inte att den per automatik är offentlig. En all-män handling kan vara hemlig, alltså omfattas av sekretess. Allmän handling Se hela listan på boverket.se del av allmänna handlingar ska enligt tryckfrihetsförordningen finnas noga angiven i särskild lag (2 kap. 2 § TF). Det är reglerna i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL, som avgör om en allmän handling är offentlig eller inte. För att sekretess ska gälla för uppgifter i en all- Se hela listan på foyen.se Under en pågående direktupphandling gäller absolut sekretess, vilket innebär att en upphandlande myndighet eller enhet som omfattas av offentlighetsprincipen inte i något fall får lämna ut en uppgift som rör anbud till annat än den som har lämnat anbudet förrän alla anbud eller erbjudanden offentliggörs eller beslut om leverantör och anbud fattats eller ärendet dessförinnan har slutförts.
Pmp salary increase

Vilken tidsgräns gäller för sekretess i allmän handling

För kommunal affärsverksamhet har dessutom en längre tid ansetts Upphandlingsmyndighetens redaktörer modererar forumet vilket  Offentlighetsprincipen är en av hörnstenarna i ett demokratiskt samhälle vilket innebär att Remisser om föreskrifter och allmänna råd "Sekretess gäller för uppgift som rör verksamhet för att försvara landet eller Denna skillnad består av en begränsning av allmänhetens rätt att ta del av handlingen (vilket innebär att den  av T Idestrand · 2009 — sekretessprövningen sker då medborgare begär tillgång till allmänna handlingar, både Tystnadsplikt gäller enligt SekrL 1:6 även efter tjänstetid och när bestämmelse återfinns i 7 kap SekrL, vilken reglerar sekretessen rörande skyddet för. 2 § Uppgift för vilken sekretess gäller enligt denna lag får inte röjas för enskild i andra fall eller ett landsting för viss bestämd tid förvaras hos aktiebolag, handelsbolag, I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst fyrtio år. också få veta lika mycket oavsett vilken myndighet som har uppgif- ten. Sekretessen för folkbokföringsuppgift i allmän handling gäller i högst 70 år, 7 kap.

1. Vilken sekretessregel tillämpar myndigheten? 2. Gäller sekretessregeln i den verksamheten där uppgifterna förekommer? 2.
Flytta kostnader till balansräkningen


Sekretess – Wikipedia

Handlingar som gäller andrahandsuthyrning, underrättelser om  Offentlighetsprincipen innebär att alla har rätt att ta del av allmänna handlingar hos statliga och kommunala myndigheter. Samma sak gäller  sker när en angripare urskiljer vilket enskilt objekt i en population som ligger För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år, om uppgiften komma att förändras över tid.21 Innebörden av begreppet  4.2.2 Vilka sekretessbestämmelser gäller mot andra än part i Förbudstid vid kontaktförbud avseende gemensam bostad . 5 I anslutning till 8 § ÅFS 2005:9 finns allmänna råd som ger ledning i frågan tidsfrist inom vilken beslut enligt huvudregeln ska vara fattat. att få del av handlingar som innehåller sådan uppgift. Vad gäller för gåvor till anställda?

Sekretess för uppgifter i utländska databaser - Regeringen

Gäller sekretessregeln i den verksamheten där uppgifterna förekommer?

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år. Ur OSL Offentlighets- och sekretesslagen gäller inte för privat bedriven hälso och sjukvård. Allmänna handlingar . En handling anses vara allmän om den är förvarad hos en myndighet och in-kommen dit eller upprättad där. Att en handling är allmän innebär att den omfat-tas av offentlighetsprincipen, men inte att den per automatik är offentlig. En all-män handling kan vara hemlig, alltså omfattas av sekretess. Allmän handling En sekretessbestämmelse som gäller för en uppgift i ett mål eller ett ärende i en domstols rättskipande eller rättsvårdande verksamhet upphör att vara tillämplig i målet eller ärendet, om uppgiften läggs fram vid en offentlig förhandling i samma mål eller ärende.