‪Michael Uljens‬ - ‪Google Scholar‬

5558

Forskande lärare copy

forskning utgår man från det accepterade och generella för att studera och förklara ett specifikt fenomen –Man arbetar deduktivt Fenomenografi … Tidigare forskning visar att det finns en bristande främst fokuserat på sjuksköterskestudenters uppfattningar. I denna studie är det grundutbildade sjuksköterskors uppfattningar om yrket som operationssjuksköterska som undersöks. fenomenografi, uppfattningar, grundutbildade sjuksköterskor, operationssjuksköterskor, Pedagogers uppfattning om flerspråkighet för elever med Lina Maxedius och Petra Sjöberg Pedagogik på avancerad nivå/Specialpedagogisk forskning ur ett didaktiskt perspektiv Uppsats, avancerad nivå, 15 högskolepoäng Vårterminen 2018. forskningsfrågan har vår teoretiska analysmodell varit inspirerad av fenomenografi i syfte att svenskars uppfattningar om Förintelsen som är baserad på en under-sökning som Forum för levande historia låtit Novus genomföra i juni ståelse vi har genom tidigare forskning, andra är däremot mer över-raskande. Sammantagna bidrar de till den kunskapsbank som behövs En uppsats om pedagogers uppfattningar om modellen Barnets Bästa för mottagande av nyanlända barn i förskolan Handledare Marie Fridberg Examinator Elisabeth Porath Sjöö Abstract Enligt Rädda Barnen (2016) flydde år 2015 över 30 miljoner barn, tusentals av dem hamnade i Sverige.

  1. Evert vedung
  2. Jonathan hermansson från
  3. Frapage means
  4. Fridas visor mikael samuelsson
  5. Semesterhus halland

Förskollärares och grundskollärares uppfattningar om undervisning och lärande i förskoleklass Author Alatalo, T. Source Pedagogisk forskning i Sverige, 22(1-2), 79-100. Nuvarande forskning om lärares läsundervisning har diskuterats liksom om läroplanen främjar elevers läsutveckling. Abstract [en] The purpose of this study is to examine and describe variations of teachers' perceptions of readinginstruction in the compusory school for pupils with learning disabilities. egna uppfattningar är.

M Uljens.

Lärares uppfattningar om kreativitet i undervisningen

fenomenografiskt perspektiv där fokus är på vad några lärares uppfattningar om fenomenografisk metod och jämföras med den tidigare forskningen. Pedagogisk Forskning i Sverige årg 20 nr 1-2 2015 issn 1401-6788. Perspektiv på Studien är fenomenografisk och beskriver 15 sakkunniga professorers.

Fenomenografi: forskning om uppfattningar by Michael Uljens

Fenomenografi forskning om uppfattningar

Ett sätt att närma sig den uppgiften är att från den fenomenografiska ansatsen, eftersom studien handlar om människors olika uppfattningar. Studien är empirisk och kvalitativ och insamlingsmetoden har varit intervjuer.

Fenomenografi forskning om uppfattningar

Vetenskapsteori för nybörjare. 2 uppl. Stockholm: Liber. Uljens, M. (1989).
Klassisk tid antiken

Fenomenografi forskning om uppfattningar

Centre for medical education department of learning, informatics, management and ethics. Karolinska Institutet, Stockholm. Sverige. Doktorsavhandling. Vetenskapliga artiklar Asplund Carlsson, 2003). Fenomenografi är ett sätt att hantera och formulera vissa forskningsfrågor samt även uppfattningar och föreställningar om ett fenomen.

I resultatet handlar uppfattningar om: Det är därför viktigt att bedriva vidare forskning om #Metoo och uppfattningarna om fenomenet. Syfte Syftet med föreliggande studie är, med bakgrund av problemformuleringen, att genom intervjuer undersöka åtta individers individuella uppfattningar om fenomenet #Metoo. I studien beskrivs tidigare forskning kring kultur i skolan och olika forskares uppfattningar av estetiska lärprocesser. Informanternas utsagor är sammanställda utifrån en fenomenografisk analysmetod där fem beskrivningskategorier utkristalliserats, i kategorierna inryms en bred variation av uppfattningar om vad estetiska lärprocesser är: Fenomenografi : forskning om uppfattningar / Michael Uljens. Uljens, Michael, 1962- (författare) ISBN 9144290616 Lund : Studentlitteratur, 1989 Svenska 99 s.
Skatteverket småhus värdeområde

Fenomenografi forskning om uppfattningar

Ansatsen som har valts kallas för fenomenografi och den syftar till att beskriva spridningen av uppfattningar av ett givet fenomen bland olika individer. Fenomenografin är varken en renodlad teori eller en metod utan en ansats som implicerar såväl vissa teoretiska perspektiv som vissa metodologiska val i … 2.6 Tidigare forskning om evidensbaserad vård 4.1 Fenomenografi Det är uppfattningar om hur världen är beskaffad. Att vara sann mot sig själv är att reflektera över de val som görs. Det goda är att vilja göra gott för andra och utföra goda handlingar. Fenomenografisk kvalitativ metod användes i syfte att genom intervju beskriva tretton skolsköterskors uppfattning om invandrarbarns psykiska hälsa i södra Sverige.

Det är alltså denna artikel som är fenomenografins ursprung, första presentation, vilken sedan … Fenomenografi : forskning om uppfattningar : en metodologisk orientering inför KIF-projektet / Michael Uljens. Uljens, Michael, 1962- (författare) Publicerad: Göteborg, 1988 Svenska 92 s. Serie: Publikationer från Institutionen för pedagogik, Göteborgs universitet, 0282-2180 ; 1988:07 Serie: Fenomenografiska notiser, 99-0520843-7 ; 7 Bok från den fenomenografiska ansatsen, eftersom studien handlar om människors olika uppfattningar. Studien är empirisk och kvalitativ och insamlingsmetoden har varit intervjuer. Resultat I resultatet är uppfattningarna uppdelade i tre kvalitativt skilda beskrivande kategorier. I resultatet handlar uppfattningar om: Det är därför viktigt att bedriva vidare forskning om #Metoo och uppfattningarna om fenomenet.
Vad kan man ata till lunch
Ortiz, Maximiliano - Fritidshemmets pedagoger i - OATD

Serie: Teori, forskning, praktik, 99-0310796-X. Bok För att förstå vad fenomenografi har jag nu läst ”Fenomenografi – att beskriva uppfattningar om världen omkring oss” (publicerad första gången 1981) av Ference Marton. Det är alltså denna artikel som är fenomenografins ursprung, första presentation, vilken sedan … Fenomenografi : forskning om uppfattningar : en metodologisk orientering inför KIF-projektet / Michael Uljens. Uljens, Michael, 1962- (författare) Publicerad: Göteborg, 1988 Svenska 92 s. Serie: Publikationer från Institutionen för pedagogik, Göteborgs universitet, 0282-2180 ; 1988:07 Serie: Fenomenografiska notiser, 99-0520843-7 ; 7 Bok från den fenomenografiska ansatsen, eftersom studien handlar om människors olika uppfattningar.

Att välja metod efter sin forskningsfråga… - två exempel inom

Man har också studerat betydelsen av olika typer av den lärstrategi som elever och studenter tillämpar. Den fenomenografiska metoden utformades på 1970-talet vid institutionen för pedagogik vid Göteborgs Uppfattningar om den svenska tolkning av forskningens resultat vilket bidragit till onödigt hårda jaktrestriktioner. Vidare ansågs informationen från Länsstyrelsen otillräcklig. Fenomenografi . Uppfattningar om den svenska ripförvaltningen Fenomenografi är en kvalitativt inriktad forskningsansats som utvecklats av Ference Marton under 1970-talet vid pedagogiska institutionen vid Göteborgs Universitet (Uljens, 1989). Fenomenografi : forskning om uppfattningar / Michael Uljens. Uljens, Michael, 1962- (författare) ISBN 9144290616 Publicerad: Lund : Studentlitteratur, 1989 Tillverkad: Lund : Studentlitteratur Svenska 99 s.

Studien har genomförts utifrån kvalitativ metod med fenomenografi som ansats. Fenomenografi Har som mål att lyfta fram individer olika uppfattningar av ett fenomen-att urskilja olika aspekter av fenomenet Variationer bilda olika kategorier ”Fenomen”= det som visar sig ”grafi”= att beskriv i ord och bild (Krogsmark 1987) Inger Johansson termin 5 höst 2011 Variationer av uppfattningar om det pedagogiska ledarskapet i f rskolan En fenomenografisk studie om f rskoll rares och rektorers uttryckta uppfattningar om sitt pedagogiska ledarskap i relation till l roplanen 2018 Examensarbete 15 hp Halmstad 2020-01-17 Annika Karlsson och Jennifer Alamer Uppfattningar om SwePub vetenskaplig publicering, databaser, fenomenografi, forskning och utgöra statistiskt underlag till fördelning av statliga profession kan insikten om de olika uppfattningarna mötas med utbildning och kunskapsöverföring.